Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3232/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 2004 và Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016

Ngày 15/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4376/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3232/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 2004 và số 5086/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về thuận giao đất tại phường Phú Hữu, quận 9 cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú để đầu tư xây dựng nhà ở theo quy hoạch được duyệt.

Trần Phát