Thay đổi thành viên Tổ Công tác thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 08/02/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 402/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Tổ Công tác thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nhân sự Tổ công tác thay đổi gồm 04 thành viên. Các thành viên khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 6658/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Quyết định số 5542/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Lê Tùng