Thành lập Tổ Thẩm định và Tổ Giúp việc Tổ Thẩm định để thẩm định phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố giai đoạn 2018 - 2020

Ngày 19/02/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 604/QĐ-UBND thành lập Tổ Thẩm định và Tổ Giúp việc Tổ Thẩm định để thẩm định phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố giai đoạn 2018 - 2020, cụ thể như sau:

1. Tổ Thẩm định: gồm có 14 thành viên

2. Tổ Giúp việc: gồm có 15 thành viên

Ngoài các thành viên nêu trên khi tổ chức thẩm định Phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành, Tổ Thẩm định và Tổ Giúp việc mời các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện liên quan để tham gia họp thẩm định.

Căn cứ yêu cầu của việc thẩm định đề án cơ cấu lại, Tổ Thẩm định được mời mở rộng các Sở ngành có liên quan và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trực thuộc để xử lý các nội dung quy định trong đề án cơ cấu lại theo Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Nhiệm vụ của Tổ Thẩm định và Tổ Giúp việc Tổ Thẩm định

3.1. Hướng dẫn các doanh nghiệp nhà nước lập Phương án cơ cấu lại theo Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố.

3.2. Chịu trách nhiệm thẩm định chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị và tham gia ý kiến để thẩm định phương án cơ cấu lại của doanh nghiệp nhà nước tại cuộc họp của Tổ Thẩm định và Tổ Giúp việc.

3.3. Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định phê duyệt phương án cơ cấu lại của từng doanh nghiệp nhà nước sau khi Ủy ban nhân dân thành phố thông qua.

3.4. Tổ Giúp việc Tổ Thẩm định chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổ Thẩm định và chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp các hồ sơ liên quan do doanh nghiệp chuyển đến theo kế hoạch và hướng dẫn, có ý kiến chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trình Tổ Thẩm định thông qua.

3.5. Các thành viên Tổ Thẩm định và Tổ Giúp việc Tổ Thẩm định sắp xếp công việc để tham dự đầy đủ các cuộc họp thẩm định Phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2018-2020.

4. Tổ Thẩm định phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố tự giải tán sau khi hoàn thành việc thẩm định phương án cơ cấu lại doanh nghiệp của các Tổng Công ty, Công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. 

Trần Phát