Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Thành lập Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 25/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2652/QĐ-UBND thành lập Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Tổ công tác gồm có 16 thành viên

- Tổ Công tác có nhiệm vụ:

1. Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Thực hiện kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán bar, quán beer club, vũ trường trên địa bàn quận 1, quận 5.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra từng cơ sở, đề xuất các hành vi cần xử lý, chuyển Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện xử lý hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo thẩm quyền.

4. Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Kiến nghị, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn và tham mưu văn bản chỉ đạo triển khai nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố.

6. Nhiệm vụ của các thành viên trong Tổ Công tác do Tổ trưởng phân công.

- Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định Nhà nước hiện hành; Được sử dụng phương tiện ô tô của Sở Văn hóa và Thể thao.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thời hạn kiểm tra đến hết ngày 25 tháng 7 năm 2018.

- Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Nội vụ bằng văn bản về việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Phát