Thành lập Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị tại số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp | y ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 5, Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong | Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII | Kế hoạch tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 1520/QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 2003 và số 2657/QĐ-UB ngày 08 tháng 6 năm 2004 và số 3350/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2008 | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2700/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp | Đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại và căn hộ tại số 29B đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 | Duyệt Nhiệm vụ thiết kế tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi bổ sung nội dung tại Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 |

Thành lập Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 25/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2652/QĐ-UBND thành lập Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Tổ công tác gồm có 16 thành viên

- Tổ Công tác có nhiệm vụ:

1. Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Thực hiện kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán bar, quán beer club, vũ trường trên địa bàn quận 1, quận 5.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra từng cơ sở, đề xuất các hành vi cần xử lý, chuyển Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện xử lý hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo thẩm quyền.

4. Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Kiến nghị, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn và tham mưu văn bản chỉ đạo triển khai nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố.

6. Nhiệm vụ của các thành viên trong Tổ Công tác do Tổ trưởng phân công.

- Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định Nhà nước hiện hành; Được sử dụng phương tiện ô tô của Sở Văn hóa và Thể thao.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thời hạn kiểm tra đến hết ngày 25 tháng 7 năm 2018.

- Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Nội vụ bằng văn bản về việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Phát