Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ | Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển ngành thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. | Thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 | Thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ | Phê duyệt điều chỉnh Khoản 16, Điều 1 Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đầu tư xây dựng cống Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân |

Thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND về thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Tổ Công tác gồm có 07 thành viên

- Tổ trưởng Tổ Công tác và các Thành viên được quyền trưng dụng, phân công, bố trí cán bộ công chức thuộc đơn vị giúp việc cho Tổ Công tác theo chế độ kiêm nhiệm.

- Tổ Công tác có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc đánh giá, báo cáo của các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố và Ủy ban nhân dân quân, huyện; tham mưu thực hiện việc đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định tại Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 1459/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tổ Công tác tự giải thể sau khi hoàn thành việc thực hiện Kế hoạch số 1459/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trần Phát