Thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND về thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Tổ Công tác gồm có 07 thành viên

- Tổ trưởng Tổ Công tác và các Thành viên được quyền trưng dụng, phân công, bố trí cán bộ công chức thuộc đơn vị giúp việc cho Tổ Công tác theo chế độ kiêm nhiệm.

- Tổ Công tác có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc đánh giá, báo cáo của các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố và Ủy ban nhân dân quân, huyện; tham mưu thực hiện việc đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định tại Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 1459/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tổ Công tác tự giải thể sau khi hoàn thành việc thực hiện Kế hoạch số 1459/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trần Phát