Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018

Ngày 15/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4384/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm có 12 thành viên. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ và Quyết định số 3255/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Phát