Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3425/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học Đống Đa, quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3426/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học An Lạc 3, quận Bình Tân đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, Quận 10 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3428/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3437/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây - Linh Chiểu, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3438/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Xóm Mới 2, phường Phước Long B, Quận 9 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3439/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Hồ Văn Tư, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3440/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu biệt thự Làng Đại học, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3455/QĐ-UBND về cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 5087/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3086/QĐ-UBND về duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm điều hành đô thị thông minh |

Thành lập Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 08/8/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 3351/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đoàn thẩm định và thẩm tra mức độ đạt tiêu chí tại các xã, huyện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, nội dung cụ thể như sau:

- Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, gồm 39 thành viên từ các Sở ban ngành liên quan.

- Đoàn thẩm định mức độ đạt tiêu chí tại các xã, huyện xây dựng nông thôn mới gồm 33 thành viên từ các Sở ban ngành liên quan.

- Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định:

+ Tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm định mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới của Đoàn thẩm định mức độ đạt tiêu chí tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020.

+ Hội đồng thẩm định tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho từng xã (cuộc họp chỉ được tiến hành khi có từ 70% trở lên số thành viên Hội đồng có mặt); trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới khi có 90% thành viên Hội đồng thẩm định dự họp trở lên có ý kiến thống nhất.

- Nhiệm vụ của Đoàn thẩm định và thẩm tra mức độ đạt tiêu chí tại các xã, huyện:

+ Tổ chức họp thẩm định hoặc thẩm tra mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới trên cơ sở đề nghị xét, công nhận các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới của Ủy ban nhân dân các huyện.

+  Tổng hợp kết quả thẩm định, báo cáo Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới để xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Xây dựng Chương trình, kế hoạch của Đoàn thẩm định và các nội dung liên quan đến công tác thẩm định.

+  Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới liên quan đến từng tiêu chí thuộc lĩnh vực chuyên môn các Sở, ngành chịu trách nhiệm thẩm định.

- Trách nhiệm của Đoàn thẩm định và thẩm tra mức độ đạt tiêu chí tại các xã, huyện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,  giai đoạn 2016 – 2020:

+ Chịu trách nhiệm xét, đánh giá và tham mưu đơn vị có văn bản công nhận tiêu chí thuộc đơn vị phụ trách.

+ Thông báo khi có sự thay đổi nhân sự cho Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố biết, điều chỉnh và kiện toàn để Đoàn thẩm định và thẩm tra hoạt động có hiệu quả, xuyên suốt.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và Đoàn thẩm định và thẩm tra mức độ đạt tiêu chí tại các xã, huyện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lê Tùng