Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 6151/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 11 | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 5 | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 2 | Bổ sung Danh mục vị trí việc làm Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn | Kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công được thành lập tại Điều 1 Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 | Thành lập Ban Tổ chức hội thảo quốc tế “Định hướng Quy hoạch và Phát triển cây xanh, công viên và chiếu sáng các quận nội thành, giai đoạn 2019 – 2025” | Thành lập Hội đồng (gồm 23 thành viên) và Tổ giúp việc (gồm 14 thành viên) Hội đồng thẩm định Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 | Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII |

Thành lập Hội đồng (gồm 23 thành viên) và Tổ giúp việc (gồm 14 thành viên) Hội đồng thẩm định Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030

Ngày 24/6/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2660/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng (gồm 23 thành viên) và Tổ giúp việc (gồm 14 thành viênHội đồng thẩm định Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, có Nhiệm vụ như sau:

- Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định tiêu chí đánh giá, lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện Đề án; Thẩm định lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện Đề án; Thẩm định nội dung Đề cương, nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Thẩm định và nghiệm thu kết quả của Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

- Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ giúp việc Hội đồng thẩm định triển khai các công tác, nhiệm vụ được giao; chuẩn bị nội dung và tài liệu liên quan phục vụ các cuộc họp của Hội đồng thẩm định; tham mưu, dự thảo các văn bản thông báo kết luận, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của Hội đồng thẩm định và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng thẩm định phân công.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Lê Tùng