Thành lập Tổ soạn thảo và triển khai Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025” | Giao chỉ tiêu Dân số năm 2020 cho Ủy ban nhân dân quận, huyện | Điều chỉnh Quyết định số 5481/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố | Thành lập các Hội đồng Phát triển ngành công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1727/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp | Duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm hiện hữu thành phố Hồ Chí Minh (930ha) tại địa điểm số 23 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1 | Ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 | Kiện toàn thành viên Tổ giúp việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2016 - 2020 | Công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng trường của Trường Đại học Sài Gòn (nhiệm kỳ 2020 - 2025) | Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh |

Thành lập các Hội đồng Phát triển ngành công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22/5/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1790/QĐ-UBND về việc thành lập các Hội đồng Phát triển ngành công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Các Hội đồng Phát triển ngành Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông, Cơ khí, Công nghiệp Thực phẩm, Cao su - Nhựa có nhiệm vụ đối với từng ngành công nghiệp tương ứng

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng các chiến lược, chính sách, giải pháp phát triển đối với từng ngành công nghiệp tương ứng, đảm bảo đúng định hướng, đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố.

- Xét chọn doanh nghiệp, sản phẩm tiêu biểu của từng ngành. Tham mưu giải pháp, chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiêu biểu của từng ngành để phát triển thành doanh nghiệp lớn, tập đoàn kinh tế mạnh.

- Cung cấp thông tin, đánh giá về hoạt động sản xuất, kinh doanh, khó khăn, vướng mắc của 04 ngành công nghiệp nêu trên và đề xuất giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho việc sản xuất, tiêu thụ của từng ngành.

- Góp ý, đề xuất các nội dung cần thay đổi, bổ sung đối với chính sách hiện hành của từng ngành cho phù hợp với thực tiễn để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh hoặc đề xuất, kiến nghị Trung ương xem xét.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) bằng văn bản việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc giải thể khi có quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Lê Tùng