Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 6151/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 11 | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 5 | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 2 | Bổ sung Danh mục vị trí việc làm Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn | Kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công được thành lập tại Điều 1 Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 | Thành lập Ban Tổ chức hội thảo quốc tế “Định hướng Quy hoạch và Phát triển cây xanh, công viên và chiếu sáng các quận nội thành, giai đoạn 2019 – 2025” | Thành lập Hội đồng (gồm 23 thành viên) và Tổ giúp việc (gồm 14 thành viên) Hội đồng thẩm định Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 | Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII |

Thành lập Ban Tổ chức hội thảo quốc tế “Định hướng Quy hoạch và Phát triển cây xanh, công viên và chiếu sáng các quận nội thành, giai đoạn 2019 – 2025”

Ngày 25/6/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2666/QĐ-UBND về thành lập Ban Tổ chức hội thảo quốc tế “Định hướng Quy hoạch và Phát triển cây xanh, công viên và chiếu sáng các quận nội thành, giai đoạn 2019 – 2025” gồm 10 thành viênCó nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thảo đạt các mục tiêu sau:

- Nhìn nhận thực trạng trong việc quản lý, đầu tư xây dựng và duy tu, chăm sóc hệ thống công viên công cộng và hệ thống chiếu sáng đô thị hiện nay trên địa bàn thành phố.

- Đề xuất các chính sách, chủ trương, quy định cần thiết để phát triển lĩnh vực công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị.

- Định hướng phát triển và các giải pháp thực hiện nhằm phát triển, quản lý hiệu quả hệ thống công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế “Định hướng Quy hoạch và Phát triển cây xanh, công viên và chiếu sáng các quận nội thành, giai đoạn 2019 – 2025” tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lê Tùng