Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ | Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển ngành thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. | Thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 | Thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ | Phê duyệt điều chỉnh Khoản 16, Điều 1 Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đầu tư xây dựng cống Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân |

Thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Ngày 29/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2293/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, cụ thể như sau:

- Ban Chỉ đạo gồm có 20 thành viên.

- Nhiệm vụ cụ thể từng thành viên do Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân công.

- Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 có nhiệm vụ:

+ Chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động Hè năm 2018.

+ Tổng hợp, báo cáo kết quả sinh hoạt Hè năm 2018 và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt hè trình Ủy ban nhân dân thành phố.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện căn cứ thành phần Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh và tình hình thực tế tại địa phương quyết định thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè quận - huyện.

Trần Phát