Thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Ngày 29/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2293/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, cụ thể như sau:

- Ban Chỉ đạo gồm có 20 thành viên.

- Nhiệm vụ cụ thể từng thành viên do Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân công.

- Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 có nhiệm vụ:

+ Chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động Hè năm 2018.

+ Tổng hợp, báo cáo kết quả sinh hoạt Hè năm 2018 và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt hè trình Ủy ban nhân dân thành phố.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện căn cứ thành phần Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh và tình hình thực tế tại địa phương quyết định thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè quận - huyện.

Trần Phát