Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4251/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư phường Tân Định Quận 1 (tại số đường 100 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4254/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh (930ha) về ranh lộ giới đường Lương Hữu Khánh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4303/QĐ-UBND về giải thể Phân hiệu 01 Trung tâm Ngoại ngữ Forward tại địa chỉ số 33K đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4304/QĐ-UBND về Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chi tiết các luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4309/QĐ-UBND về việc bãi bỏ bãi bỏ Chỉ thị số 10/2015/CT-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4320/QĐ-UBND về phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ giai đoạn 2021 - 2030 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4324/QĐ-UBND về Kiện toàn Hội đồng và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4327/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Dự án Xây dựng Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4328/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4333/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình tổ chức,hoạt động của các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh |

Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 25/11/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5020/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, nội dung như sau:

I. Sửa đổi Điều 1:

“Chi cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính thành phố.

Chi cục Tài chính doanh nghiệp giúp Giám đốc Sở Tài chính thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp”.

II. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 và bãi bỏ Điều 3:

“Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Tài chính doanh nghiệp được quy định trong quy chế làm việc của Chi cục Tài chính doanh nghiệp do Giám đốc Sở Tài chính ký ban hành”.

III. Sửa đổi Điều 4:

“Điều 4. Tổ chức bộ máy biên chế của Chi cục Tài chính doanh nghiệp như sau:

1. Lãnh đạo Chi cục:

- Chi cục Tài chính doanh nghiệp có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng do Giám đốc Sở Tài chính quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2. Tổ chức bộ máy Chi cục:

- Phòng Tài chính doanh nghiệp số 1 và Hành chính;

- Phòng Tài chính doanh nghiệp số 2;

- Phòng Tài chính doanh nghiệp số 3.

Giám đốc Sở Tài chính Quyết định thành lập, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm và quy định nhiệm vụ, biên chế cụ thể của các phòng nghiệp vụ thuộc Chi cục Tài chính doanh nghiệp theo đề nghị của Chi cục trưởng.

3. Biên chế của Chi cục: Biên chế của Chi cục Tài chính doanh nghiệp được xác định trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và trong tổng số biên chế hành chính của Sở Tài chính do Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.”

IV. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 5843/1999/QĐ-UB-NC ngày 01 tháng 10 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố.

V. Các nội dung khác của Quyết định số 5843/1999/QĐ-UB-NC ngày 01 tháng 10 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Chi cục Tài chính doanh nghiệp trực thuộc Sở Tài chính - Vật giá thành phố không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Lê Tùng