Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5116/QĐ-UBND về cho phép mở Cơ sở số 2 Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nam Việt | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5449/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Công trình Cầu phà | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5447/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Dệt may Gia Định thuộc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5448/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Công trình Giao thông Sài Gòn thuộc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5456/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2020 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5107/QĐ-UBND về thay đổi thành viên và bổ sung nhiệm vụ Hội đồng và Tổ Công tác giúp việc Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5111/QĐ-UBND về việc phê duyệt 62 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5446/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ xuất khẩu lao động và Chuyên gia thuộc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nướ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5445/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5444/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn |

Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 25/11/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5020/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, nội dung như sau:

I. Sửa đổi Điều 1:

“Chi cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính thành phố.

Chi cục Tài chính doanh nghiệp giúp Giám đốc Sở Tài chính thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp”.

II. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 và bãi bỏ Điều 3:

“Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Tài chính doanh nghiệp được quy định trong quy chế làm việc của Chi cục Tài chính doanh nghiệp do Giám đốc Sở Tài chính ký ban hành”.

III. Sửa đổi Điều 4:

“Điều 4. Tổ chức bộ máy biên chế của Chi cục Tài chính doanh nghiệp như sau:

1. Lãnh đạo Chi cục:

- Chi cục Tài chính doanh nghiệp có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng do Giám đốc Sở Tài chính quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2. Tổ chức bộ máy Chi cục:

- Phòng Tài chính doanh nghiệp số 1 và Hành chính;

- Phòng Tài chính doanh nghiệp số 2;

- Phòng Tài chính doanh nghiệp số 3.

Giám đốc Sở Tài chính Quyết định thành lập, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm và quy định nhiệm vụ, biên chế cụ thể của các phòng nghiệp vụ thuộc Chi cục Tài chính doanh nghiệp theo đề nghị của Chi cục trưởng.

3. Biên chế của Chi cục: Biên chế của Chi cục Tài chính doanh nghiệp được xác định trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và trong tổng số biên chế hành chính của Sở Tài chính do Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.”

IV. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 5843/1999/QĐ-UB-NC ngày 01 tháng 10 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố.

V. Các nội dung khác của Quyết định số 5843/1999/QĐ-UB-NC ngày 01 tháng 10 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Chi cục Tài chính doanh nghiệp trực thuộc Sở Tài chính - Vật giá thành phố không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Lê Tùng