Quy chế tài chính của Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ngày 18/02/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 596/QĐ-UBND về Quy chế tài chính của Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trần Phát