Phát triển thư viện và văn hóa đọc tại Trường Tiểu học Ngô Quyền

Ngày 28/4/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1436/QĐ-UBND về duyệt dự án Phát triển thư viện và văn hóa đọc tại Trường Tiểu học Ngô Quyền. Nội dung như sau:

- Tên dự án: Phát triển thư viện và văn hóa đọc tại Trường Tiểu học Ngô Quyền.

- Chủ dự án: Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

- Tổ chức tài trợ: Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam.

- Cơ quan chủ quan: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài: Ủy ban nhân dân thành phố.

Lê Tùng