Thành lập Hội Luật gia huyện Củ Chi | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 | Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019” | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cấp thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND về hành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 |

Kiện toàn và đổi tên Tổ Công tác xây dựng dự thảo quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 11/03/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 872/QĐ-UBND về Kiện toàn và đổi tên Tổ Công tác xây dựng dự thảo quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thành Tổ Công tác xây dựng dự thảo quy định về phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Tổ Công tác), cụ thể như sau:

Điều 1. Tổ Công tác gồm có 13 thành viên;

Điều 2. Tổ Công tác có nhiệm vụ:

1. Làm đầu mối phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình soạn thảo, tham mưu ban hành quy định.

2. Rà soát các nội dung dự thảo của Quyết định, đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh.

3. Định kỳ tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện, tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Cơ chế hoạt động của Tổ Công tác:

1. Công an thành phố là cơ quan thường trực của Tổ Công tác.

2. Tổ Công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Tổ Công tác xây dựng dự thảo quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Phát