Kiện toàn thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4518/QĐ-UBND về kiện toàn thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh, gồm có 09 thành viên. Các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định hiện hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2014, Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2014 và Quyết định số 5641/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trần Phát