Thành lập Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị tại số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp | y ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 5, Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong | Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII | Kế hoạch tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 1520/QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 2003 và số 2657/QĐ-UB ngày 08 tháng 6 năm 2004 và số 3350/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2008 | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2700/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp | Đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại và căn hộ tại số 29B đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 | Duyệt Nhiệm vụ thiết kế tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi bổ sung nội dung tại Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 |

Kiện toàn thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4518/QĐ-UBND về kiện toàn thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh, gồm có 09 thành viên. Các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định hiện hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2014, Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2014 và Quyết định số 5641/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trần Phát