Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII

Ngày 18/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2582/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, gồm có 13 thành viên.  Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII. Quyết định này thay thế Quyết định số 4605/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII.

Trần Phát