Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của quận, huyện theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 44 Luật Đất đai

Ngày 14/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4027/QĐ-UBND về kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của quận, huyện theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 44 Luật Đất đai (gọi tắt là Hội đồng thẩm định), cụ thể như sau:

- Hội đồng thẩm định gồm có 18 thành viên.

- Các thành viên Hội đồng thẩm định làm việc khi có đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường theo chế độ kiêm nhiệm. Hội đồng thẩm định và các Thành viên Hội đồng có nhiệm vụ:

+ Thẩm định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định của Luật Đất đai.

+ Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Thông báo kết quả thẩm định cho Ủy ban nhân dân quận, huyện để hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thông qua và phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai.

+ Trong quá trình thẩm định, căn cứ nhu cầu sử dụng đất và tính chất phát triển của từng địa phương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét để mời thêm sở ngành, đơn vị liên quan hoặc các chuyên gia, nhà khoa học để tham gia, đóng góp ý kiến; Quyết định thành lập Tổ giúp việc gồm lãnh đạo cấp Phòng và Chuyên viên của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan của thành phố do đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng. Tổ giúp việc của Hội đồng làm việc và đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc được thực hiện theo quy định hiện hành.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 5890/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Trần Phát