Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển ngành thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Ngày 08/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1891/QĐ-UBND vKế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển ngành thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Trần Phát