Duyệt dự án Hoạt động can thiệp dự phòng, tìm kiếm ca bệnh và kết nối điều trị trong chương trình chống Lao tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025 | Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực văn hóa và thể thao | Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực thư viện. | Thay đổi thành viên Tổ công tác xây dựng Đề án thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2683/QĐ-UBND về Quyết định Chủ trương đầu tư. | Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án Xây dựng Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2674/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2673/QĐ-UBND về Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình | Ban hành tiêu chí và quy trình công nhận “Phường - xã - thị trấn sạch”, “Phường - xã - thị trấn sạch và xanh” và “Phường - xã - thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường” | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cần Giờ. |

Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 28/6/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3292/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

1. Mục đích:

-  Xây dựng chính quyền gần dân, vì dân phục vụ, phục vụ dân và doanh nghiệp không điều kiện, trên tinh thần hết sức cầu thị, sẵn sàng nhận lỗi và khắc phục để phục vụ tốt hơn

- Tập trung cải thiện nâng cao điểm cả sáu nội dung đánh giá của Chỉ số PAPI, phấn đấu thực hiện các chỉ số năm sau cao hơn năm trước để thể hiện sự nỗ lực vươn lên của chính quyền;

- Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Nhà nước, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong nỗ lực cải thiện Chỉ số PAPI của Thành phố.

2. Yêu cầu:

- Việc thực hiện kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI giai đoạn 2016-2020 phải thực hiện đồng bộ với Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, gắn với việc nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Cải cách hành chính (PAR index); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và bảy chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X;

- Chính quyền, công sở phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, thực hiện tốt yêu cầu “biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin”, “biết nhận lỗi, biết xin lỗi và biết cảm ơn”; thấu hiểu và chia sẻ các vướng mắc, bức xúc của nhân dân, của tổ chức và cá nhân;

- Xác định cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, kiên trì, liên tục của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là quận - huyện, phường - xã, thị trấn.

3. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

3.1. Đối với nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”

- Phải thực chất, gắn với việc phục vụ quyền lợi chính đáng của Nhân dân, người dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đặc biệt các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân như: các khoản đóng góp tự nguyện, xây mới, sửa chữa công trình công cộng; hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân hoặc Ban giám sát đầu tư của cộng đồng về giám sát công trình công cộng nơi sinh sống;

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở phường, xã; về các nội dung, vấn đề mà người dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Vận động Nhân dân tham gia bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, tổ nhân dân dân, tuyên truyền sâu rộng để Nhân dân hiểu về quyền và thực hiện nghĩa vụ khi tham gia bầu tổ trưởng tổ dân phố, tổ nhân dân dân cũng như thể lệ, phương thức bầu cử. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị phải triển khai thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia thực hiện theo quy định;

- Tiếp tục thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận số 114-KL/TW ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư; quy chế dân chủ cơ sở theo Kết luận số 120-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị;    

- Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu, rộng chủ trương, quan điểm của Ban Thường vụ Thành ủy về các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của Thành phố, nhằm đáp ứng nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, làm cho Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 

- Tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức thực hiện các công việc theo luật định sau bầu cử trên địa bàn Thành phố;

- Thực hiện nghiêm trình tự, quy trình bầu Trưởng khu phố, Trưởng ấp, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban điều hành Tổ dân phố (đối với phường – xã, thị trấn); Ban Thanh tra nhân dân (đối với cơ quan Nhà nước);

- Các Trưởng khu phố, Trưởng ấp, thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban điều hành Tổ dân phố là người có uy tín, tôn trọng pháp luật và hoạt động có hiệu quả; được nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức đánh giá cao;

- Các Sở - ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở cấp cơ sở; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở.

3.2. Đối với nội dung “Công khai, minh bạch”

- Trong năm 2016, các Sở - ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường – xã, thị trấn phải công bố, công khai số liệu giảm thủ tục hành chính, lộ trình thời gian hoàn thành;

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố để kịp thời thu hồi, bãi bỏ hoặc điều chỉnh, bổ sung, thay thế những quy phạm pháp luật không còn phù hợp, cản trở sự phát triển của Thành phố. Duy trì nghiêm việc công bố danh mục các văn bản pháp luật hiệt hiệu lực hàng năm, bằng nhiều hính thức; 

- Thực hiện quy trình rà soát, điều tra, bình xét và công nhận đối tượng hộ nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã; trụ sở (điểm hoạt động văn hóa) khu phố, ấp, bảng thông tin tổ dân phố, tổ nhân dân. Xử lý nghiêm những cơ quan, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện không đúng các quy định về chính sách cho hộ nghèo theo quy định của nhà nước;

- Thực hiện đúng các quy định về công khai, minh bạch thu chi ngân sách phường, xã. Việc công khai phải cụ thể, chi tiết, hình thức công khai phải phù hợp, thuận tiện để người dân có thể tiếp cận và giám sát. Phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường, xã; các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, công chức và nhân dân; kịp thời ngăn chặn những dấu hiệu tiêu cực, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với những trường hợp vi phạm các quy định về quản lý tài chính, tài sản công;

- Các dự thảo về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị đều phải tổ chức lấy ý kiến góp ý của người dân tại địa phương. Thực hiện công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và khung giá đất hiện thời trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận - huyện và tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn. Kịp thời cập nhật, công khai khi có sự điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc khung giá đất. Công khai và thông báo cụ thể về mục đích sử dụng đất, mức giá đền bù khi thu hồi đất. Công khai các dự án chậm triển khai và kết quả xử lý.

3.3. Đối với nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân”

- Tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về những vấn đề bức xúc trong quá trình triển khai nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các cấp;

- Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân của chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao chú trọng vào giải trình các ý kiến của người dân đã phản ánh; thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ và đột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; tập trung giải quyết có hiệu quả những khiếu nại, tố cáo, phản ánh; kiến nghị của tổ chức, công dân;

- Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách phường, xã; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho Trưởng khu phố, Trưởng ấp, Tổ dân phố, Tổ nhân dân để giải quyết các phản ánh của người dân;

- Tập huấn kỹ năng và tăng cường nguồn lực cần thiết cho Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tạo cơ chế thuận lợi để hai ban này huy động nguồn lực từ cộng đồng và các tổ chức xã hội trong thực hiện nhiệm vụ giám sát. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại các phường – xã, thị trấn:

+ Tập huấn cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng về xây dựng kế hoạch thực hiện, các hướng dẫn về xử lý thông tin phản ánh từ người dân, công chức, viên chức; nội dung, phương thức, quy trình giám sát… để nâng cao kỹ năng, nâng cao chất lượng hoạt động;

+ Các dự án, chương trình đầu tư trong cộng đồng phải có sự tham gia của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

3.4. Đối với nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức để cán bộ, công chức, viên chức biết thực hiện và người dân giám sát việc thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng;

- Phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; có chính sách và cơ chế bảo vệ người dân khi thực hiện việc tố cáo hành vi tham nhũng. Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách. Công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng hàng năm của Thành phố trên các phương tiện thông tin;

- Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường – xã, thị trấn rà soát chức năng nhiệm vụ để tổ chức phân công, phân nhiệm cho phù hợp, khoa học, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan thuộc bộ máy hành chính Thành phố; 

- Giám sát và xử lý nghiêm các hành vi nhận tiền hoặc lợi ích khác ngoài quy định khi giải quyết thủ tục hành chính; ngăn chặn cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tư lợi qua các hành vi vòi vĩnh khi làm thủ tục hành chính cho người dân; sử dụng công quỹ vào mục đích cá nhân, nhận tiền hoặc lợi ích khác trong tuyển dụng nhân sự vào khu vực công;

- Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007, Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ;

- Khảo sát đánh giá thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của các Sở – ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện và phường – xã, thị trấn.

- Nâng cao sự chủ động của người dân trong việc tố giác các hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh của cán bộ, công chức, viên chức để góp phần giảm thiểu tham nhũng, hối lộ; sự tham gia của các tổ chức ngoài nhà nước và giới báo chí trong việc giúp người dân tố giác tham nhũng, ngăn ngừa tham nhũng trong bộ máy nhà nước;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển, thi nâng ngạch công chức. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp, đảm bảo tuyển dụng được những người có năng lực vào làm việc trong các cơ quan nhà nước;

3.5. Đối với nội dung “Thủ tục hành chính công”

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; kiến nghị cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để giảm thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Kịp thời cập nhật, công khai đầy đủ, chi tiết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, cung cấp đầy đủ thông tin thủ tục cần làm, công khai phí và lệ phí, hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện, thứ tự quy trình của từng hoạt động trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị;

- Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Thường xuyên khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng các dịch vụ được cung cấp, nhất là các dịch vụ: Chứng thực, xác nhận, cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, đăng ký kinh doanh và các dịch vụ công thực hiện tại Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn… để nâng cao chất lượng phục vụ;

- Tăng cường chỉ đạo và giám sát các phòng ban liên quan cấp quận-huyện tuân thủ tốt hơn các quy định của pháp luật nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ, cụ thể: cung cấp đầy đủ thông tin về thủ tục cần làm, niêm yết công khai phí và lệ phí, đơn giản hóa thủ tục, thông tin đầy đủ về thời hạn trả kết quả và trả kết quả đúng lịch hẹn, xin lỗi dân khi hồ sơ trễ hạn;

- Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông từ phường, xã đến quận, huyện, Sở, ngành và cơ quan thuế, đặc biệt các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, nhà đất. Kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhất là trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Rà soát, chấn chỉnh, sắp xếp lại, bố trí công chức bộ phận một cửa bảo đảm các yêu cầu: có đủ phẩm chất, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ, có kiến thức tổng hợp, tinh thông nghiệp vụ, am tường pháp luật để trực tiếp xử lý, giải quyết, giải thích các yêu cầu của người dân, tổ chức;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức; tăng số lượng các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;

3.6. Đối với nội dung “Cung ứng dịch vụ công”

- Tăng cường nhiều hình thức cung cấp thông tin, duy trì nhiều hình thức công khai, minh bạch thủ tục hành chính, quy trình giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục duy trì hiệu quả tương tác giữa chính quyền Thành phố với người dân, tổ chức bằng nhiều kênh thông tin;

- Tập trung xây dựng chính quyền điện tử để khai thác hiệu quả toàn bộ hệ thống Thành phố đã đầu tư, kết nối; tăng tiện ích, nâng cao chất lượng phục vụ ; tăng tính công khai, minh bạch thủ tục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, góp phần ngăn ngừa tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực phát sinh;  

- Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế công lập:

+ Tăng cường tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế để góp phần tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế;

+ Nâng cao chất lượng các Trạm y tế phường -xã, thị trấn thuộc Bệnh viện quận - huyện để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân; bảo đảm cho mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe ban đầu với chi phí phù hợp với điều kiện của Thành phố, góp phần thực hiện công bằng xã hội, tạo niềm tin cho nhân dân. Đầu tư nâng cấp một số trang thiết bị hiện đại cho các bệnh viện để phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ y, bác sĩ;

+            Thực hiện giảm tải cho các bệnh viện Thành phố, triển khai nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện tuyến quận - huyện, làm cơ sở nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế công lập.

- Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông hướng đến mục tiêu hội nhập, cụ thể như sau:

+ Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị dạy học hiện đại. Đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường theo mô hình tiên tiến ở các cấp học, bậc học, chú trọng ngoại thành, các quận ven;

+ Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên về năng lực, kỹ năng giảng dạy và phẩm chất đạo đức. Quan tâm các chế độ, chính sách để cải thiện thu nhập giáo viên;

+ Tăng cường mối liện hệ, phối hợp giữa gia đình - nhà trường và xã hội, nhất là giữa giáo viên và cha mẹ học sinh trong việc giáo dục toàn diện cho trẻ.

- Tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng căn bản:

+ Đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và điện phục vụ sinh hoạt của người dân; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng; thực hiện ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa dây thông tin các tuyến đường, hẻm bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị;

+ Phân kỳ thực hiện nhựa hóa hoặc bê tông hóa các tuyến đường ở các huyện để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất kinh doanh của nhân dân gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới;

+ Thực hiện việc cung cấp nước sạch cho người dân theo Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố;

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom rác thải ở khu dân cư.

- Giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn khu dân cư:

+ Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình, mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm; không để xảy ra các hoạt động theo kiểu xã hội đen và các loại tội phạm mới;

+ Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động giữa các Sở-ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trần Phát