Kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

Ngày 28/01/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. 

Trần Phát