Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV.

Ngày 08/02/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 396/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV.

Lê Tùng