Thành lập Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị tại số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp | y ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 5, Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong | Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII | Kế hoạch tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 1520/QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 2003 và số 2657/QĐ-UB ngày 08 tháng 6 năm 2004 và số 3350/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2008 | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2700/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp | Đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại và căn hộ tại số 29B đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 | Duyệt Nhiệm vụ thiết kế tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi bổ sung nội dung tại Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn năm 2016 - 2020 của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên

Ngày 21/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4486/QĐ-UBND phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn năm 2016-2020 của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên (viết tắt là Tổng Công ty) với các nội dung chính sau:

I. Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng Tổng Công ty trở thành một đơn vị kinh tế mạnh, chủ lực của Thành phố; thực hiện vai trò nòng cốt trong chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng nền nông nghiệp đô thị sinh thái và bền vững, thông qua sản xuất kinh doanh các loại giống cây, giống con có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao phù hợp với thị trường và có sức cạnh tranh; mở rộng đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao và chuyển giao công nghệ cho đối tượng sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ mới và sản phẩm sạch; đồng thời làm cầu nối trong giao dịch mua bán giữa người sản xuất với thị trường.

Không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển nhanh các ngành hàng có hiệu quả kinh tế cao nhằm tăng nhanh tích lũy và đủ sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế thế giới; phát huy hiệu quả sử dụng vốn trên cơ sở bảo tồn và phát triển vốn; nộp đủ ngân sách Nhà nước; không ngừng nâng cao năng suất lao động và đời sống người lao động.

II. Nhiệm vụ chính:

1. Tiếp tục phát triển các hoạt động, kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của chủ sở hữu đầu tư tại Tổng Công ty, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động, hoàn thành các nhiệm vụ do chủ sở hữu giao.

2. Xây dựng Tổng Công ty vững mạnh, giữ vai trò chủ đạo, nòng cốt trong chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của Thành phố.

3. Hoàn tất công tác cổ phần hóa Tổng Công ty đúng tiến độ theo quy định.

III. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

1. Kế hoạch Tài chính, kinh doanh giai đoạn 2016-2020:

Hội đồng thành viên Tổng Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính được giao theo các Thông báo Kế hoạch tài chính hàng năm và các Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp hằng năm của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Kế hoạch chương trình, dự án phát triển:

- Kế hoạch chương trình phát triển:

+ Nâng cao vị trí, vai trò của Tổng Công ty trong quá trình sắp xếp, đổi mới ngành nông nghiệp đô thị của thành phố Hồ Chí Minh.

+ Xây dựng Tổng Công ty trở thành một đơn vị kinh tế mạnh, có vai trò nòng cốt trong thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn theo mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch kết hợp với du lịch, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao thông qua sản xuất kinh doanh, hình thành trung tâm tạo giống cây, giống con có năng suất, chất lượng; phát triển các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao với cơ cấu hợp lý, phù hợp với thị trường và có lợi thế cạnh tranh (như: rau các loại, củ, quả,…).

+ Sắp xếp, đổi mới Tổng Công ty hướng đến vai trò dẫn đầu, thu hút các thành phần kinh tế khác trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Sắp xếp, đổi mới theo lộ trình nhằm đảm bảo tích tụ, tập trung cho các lĩnh vực mũi nhọn gắn với chức năng, nhiệm vụ của Tổng Công ty.

+ Sử dụng có hiệu quả nguồn lực hiện có về đất đai, nhà xưởng, nhân lực, thương hiệu. Tập trung quỹ đất sản xuất nông nghiệp để có chiến lược thu hút đầu tư, khai thác sử dụng hiệu quả, phù hợp với mục tiêu phát triển nông nghiệp đô thị.

+ Tập trung đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất. Phát triển nhanh các ngành hàng có hiệu quả kinh tế cao, ứng dụng công nghệ sinh học nhằm tăng nhanh tích lũy và đủ sức cạnh tranh.

+ Xây dựng chiến lược phát triển ngành chăn nuôi heo nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm ngày càng tăng cả về mặt số lượng và chất lượng, đòi hỏi bản thân ngành chăn nuôi của thành phố phải vừa đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, tạo nguồn thực phẩm từ thịt sạch; vừa cung cấp đủ, kịp thời nhu cầu con giống thuần và con giống thương phẩm cho các tỉnh, khu vực lân cận nhằm mục tiêu sau cùng là đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân thành phố Hồ Chí Minh hiện tại và các năm tiếp theo.

+ Phát triển chuỗi sản phẩm an toàn-chất lượng, chuỗi giá trị trong chăn nuôi, trồng trọt theo hướng nông nghiệp đô thị, hiện đại và hiệu quả. Định hình được các sản phẩm nông nghiệp có năng lực cạnh tranh cao gắn với đặc thù nông nghiệp của một đô thị đặc biệt và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

- Kế hoạch đầu tư dự án: Hội đồng thành viên Tổng Công ty chịu trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định theo quy định tại Điều 28, Điều 44 Luật số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Trần Phát