Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận

Ngày 24/4/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1565/QĐ-UBND việc giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận. Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các chỉ tiêu trên và không ðýợc ðiều chỉnh trong nãm kế hoạch 2019.

Lê Tùng