Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Ngày 21/01/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6147/QĐ-UBND về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Trần Phát