Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư.

Ngày 08/01/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6091/QĐ-UBND về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư.

Trần Phát