Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

Ngày 15/01/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6126/QĐ-UBND về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

Trần Phát