Gia hạn thời gian hoạt động Trường học cho trẻ em người Hàn Quốc đang lưu trú hợp pháp tại Việt Nam

Ngày 27/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6217/QĐ-UBND gia hạn thời gian hoạt động Trường học cho trẻ em người Hàn Quốc đang lưu trú hợp pháp tại Việt Nam theo Quyết định số 421/QĐ-UB-NCVX ngày 22 tháng 01 năm 1998 được tiếp tục hoạt động từ tháng 10 năm 2018 đến ngày 01 tháng 9 năm 2048. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Trần Phát