Giá dịch vụ trông giữ xe tại nhà để xe ga Quốc nội – Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất,

Ngày 13/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6003/QĐ-UBND về giá dịch vụ trông giữ xe tại nhà để xe ga Quốc nội – Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Đầu tư TCP đầu tư và kinh doanh như sau:

-   Giá dịch vụ giữ xe hai bánh:

Thời gian giữ xe

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

- Xe đạp, xe đạp điện (không bao gồm trông giữ mũ bảo hiểm):

Trong 04 giờ đầu tiên

đồng/xe/lượt

3.000

Thêm 04 giờ (tiếp theo)

đồng/xe/4 giờ

3.000

Trên 08 giờ (tiếp theo)

đồng/xe/8 giờ

5.000

Tháng

đồng/xe/tháng

100.000

- Xe máy (xe số và xe tay ga), xe điện (không bao gồm trông giữ mũ bảo hiểm):

Trong 04 giờ đầu tiên

đồng/xe/lượt

6.000

Thêm 04 giờ (tiếp theo)

đồng/xe/4 giờ

6.000

Trên 08 giờ (tiếp theo)

đồng/xe/8 giờ

10.000

Tháng

đồng/xe/tháng

200.000

-   Giá dịch vụ giữ xe ô tô:

Thời gian giữ xe

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

- Xe ô tô từ 04 chỗ đến 08 chỗ:

 

 

Trong 90 phút đầu tiên

đồng/xe/lượt

30.000

Từ trên 90 phút đến hết 24 giờ

đồng/xe/giờ

10.000

Trên 24 gi

đồng/xe/12 giờ

75.000

Tháng

đồng/xe/tháng

2.000.000

- Xe ô tô từ 09 chỗ đến 29 chỗ:

 

 

Trong 90 phút đầu tiên

đồng/xe/lượt

40.000

Từ trên 90 phút đến hết 24 giờ

đồng/xe/giờ

15.000

Trên 24 gi

đồng/xe/12 giờ

150.000

- Xe ô tô từ 30 chỗ trở lên :

 

 

Trong 90 phút đầu tiên

đồng/xe/lượt

50.000

Trên 90 phút

đồng/xe/giờ

20.000

- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, trường hợp cần điều chỉnh giá phù hợp tình hình thị trường, Công ty Cổ phần Đầu tư TCP phải xây dựng phương án giá khác gửi Sở Tài Chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Trần Phát