Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Công nhận quyền sử dụng đất cơ cở tôn giáo cho Chi hội Tin lành Chánh Hưng thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tại số 459 Hưng Phú phường 9 quận 8

Ngày 06/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1347/QĐ-UBND về công nhận quyền sử dụng đất cơ cở tôn giáo cho Chi hội Tin lành Chánh Hưng thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tại số 459 Hưng Phú phường 9 quận 8, nội dung cụ thể như sau:

1. Công nhận quyền sử dụng 70,8m2 đất thuộc thửa số 27, tờ bản đồ thứ 10 bộ địa chính phường 9, quận 8 (theo tài liệu năm 2001) tại số 459 đường Hưng Phú, phường 9, quận 8 cho Chi hội Tin lành Chánh Hưng thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) để sử dụng làm cơ sở tôn giáo (nhà thờ).

- Hình thức sử dụng đất: Giao đất, không thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài.

- Đối với diện tích 30,3m2 đất thuộc phạm vi lộ giới đường, hẻm tạm: Chi hội Tin lành Chánh Hưng thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) được quản lý, sử dụng theo hiện trạng cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch. Việc xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

- Vị trí, ranh giới khu đất được thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 9207/ĐĐ/TNMT do Trung tâm Đo đạc bản đồ lập ngày 05 tháng 01 năm 2018, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 07 tháng 02 năm 2018.

2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan, đơn vị sau đây có trách nhiệm:

2.1. Ủy ban nhân dân quận 8

- Cập nhật hồ sơ địa chính theo quy định.

- Thu hồi các loại giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với khu đất theo quy định.

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường

 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Chi hội Tin lành Chánh Hưng thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) theo quy định.

2.3. Chi hội Tin lành Chánh Hưng thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam)

- Đăng ký quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân phường 9, quận 8 và chấp hành quy định của pháp luật đất đai, đầu tư xây dựng.

- Sử dụng đất đúng mục đích.

- Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định.

 

Tùng Khang