Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Công nhận quyền sử dụng đất cho chùa Phật học Chúng Tâm

Ngày 04/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3744/QĐ-UBND công nhận quyền sử dụng đất cho chùa Phật học Chúng Tâm, khu đất có diện tích 519,8m2 thuộc một phần thửa 18, tờ bản đồ số 17, bộ địa chính phường 16, quận 11 (theo tài liệu năm 2001); địa chỉ khu đất số 201A, đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 11. Vị trí ranh giới khu đất được thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 12068/TTĐĐBĐ-VPĐD do Trung tâm Đo đạc bản đồ lập ngày 08 tháng 02 năm 2018 và sẽ xác định chính xác theo bản đồ do Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt.

Trần Phát