Công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ từ thiện Người bạn đồng hành.

Ngày 29/4/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ từ thiện Người bạn đồng hành.

Lê Tùng