Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 5

Ngày 28/02/2019, Ủy ban nhân dân Quận 5 ban hành Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 5, nội dung cụ thể như sau:

- Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

- Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 07 văn bản

- Danh mục văn bản còn hiệu lực: 39 văn bản

 

Tùng Khang