Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 1

Ngày 28/02/2019, Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 1, nội dung cụ thể như sau:

- Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 trong kỳ hệ thống hóa.

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa: 18 văn bản

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa: 18 văn bản

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa: 03 văn bản

-  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 hết hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa: 18 văn bản

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa: 0 văn bản

 

Tùng Khang