Cho phép thành lập Phân hiệu số 21 Trung tâm đào tạo Anh ngữ ILA Việt Nam

Ngày 28/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6233/QĐ-UBND cho phép thành lập Phân hiệu số 21 Trung tâm đào tạo Anh ngữ ILA Việt Nam, cụ thể như sau:

- Loại hình: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài;

- Địa chỉ: số 110 Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân,  Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phân hiệu số 21 Trung tâm đào tạo Anh ngữ ILA Việt Nam là  cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong hệ thống các trung tâm, cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phân hiệu số 21 Trung tâm đào tạo Anh ngữ ILA Việt Nam được tổ chức và hoạt động tuân thủ các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trung tâm, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ; Phân hiệu chịu sự chỉ đạo, quản lý nhà nước và quản lý chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm đào tạo Anh ngữ ILA Việt Nam.

Trần Phát