Chấp thuận cho Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp được tiếp tục sử dụng đất tại Âu Dương Lân phường 2, quận 8 (Khu A)

Ngày 28/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6238/QĐ-UBND chấp thuận cho Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp được tiếp tục sử dụng đất tại số 313 Âu Dương Lân phường 2, quận 8 (Khu A) với diện tích 26.123,8m2 đất thuộc thửa 09 tờ bản đồ số 56 bộ địa chính phường 2, quận 8 (theo tài liệu năm 2002) để sử dụng làm bệnh viện. Vị trí, ranh giới khu đất thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 9076/ĐĐ-CN-TNMT do Trung tâm Đo đạc bản đồ lập ngày 16 tháng 6 năm 2017, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 26 tháng 6 năm 2017.

Trần Phát