Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh

Ngày 06/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4953/QĐ-UBND về bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 5037/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trần Phát