Kế hoạch thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020” | Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá Thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Tổ công tác về thẩm định và thương thảo chi phí tư vấn lập dự án và thiết kế nước ngoài các dự án trọng điểm của ngành y tế Thành phố | Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn 2030 | Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 | Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 23 thành viên | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 3901/KH-UBND ngày 09/7/2015 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 3874/KH-UBND ngày 08/7/2015 | Quy định về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và định mức chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu |

Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013

Ngày 17/01/2013, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Thông báo số 04/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013, cụ thể như sau:


1. Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013 trong 04 (bốn) ngày, kể từ ngày 09 tháng 02 đến ngày 12 tháng 02 năm 2013 (nhằm ngày 29 tháng Chạp và các ngày mùng 1, 2, 3 tháng Giêng Âm lịch).


Do ngày 09 tháng 02 và ngày 10 tháng 02 năm 2013 (nhằm ngày 29 tháng Chạp và ngày mùng 1 tháng Giêng Âm lịch) trùng vào ngày thứ bảy và chủ nhật, thực hiện hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần và được nghỉ bù theo nguyên tắc như sau:


- Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 05 ngày, thực hiện nghỉ ngày thứ sáu 15 tháng 02 năm 2013 (nhằm ngày mùng 6 tháng Giêng Âm lịch) và đi làm bù vào ngày thứ bảy 23 tháng 02 năm 2013 (nhằm ngày 14 tháng Giêng Âm lịch) và nghỉ bù 02 ngày vào ngày thứ tư 13 tháng 02 và ngày thứ năm 14 tháng 02 năm 2013 (nhằm ngày mùng 4 và mùng 5 tháng Giêng Âm lịch); như vậy sẽ nghỉ liên tục từ ngày 09 tháng 02 đến ngày 17 tháng 02 năm 2013 và đi làm bù vào ngày thứ bảy 23 tháng 02 năm 2013.


- Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.


2. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong 04 (bốn) ngày Tết Nguyên Đán (từ ngày 09 tháng 02 đến ngày 12 tháng 02 năm 2013). Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý; bố trí trực các ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng…

 

Quỳnh Chi