Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1608/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1585/QĐ-UBND về Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2021 - 2025 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phường 25,quận Bình Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1619/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 2, Quận 3 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1618/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non Đồng Xanh, huyện Nhà Bè đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1625/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Lê Văn Hưu, huyện Nhà Bè đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1625/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Huỳnh Khương Ninh, Quận 1 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1623/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non Vành Khuyên, thành phố Thủ Đức - Khu Vực 3 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1622/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non Tân Thông Hội 1, huyện Củ Chi đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. |

Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Gôn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 11/6/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2145/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Gôn thành phố Hồ Chí Minh. Nội dungnhư sau:

- Tên gọi:

+ Tên tiếng Việt: Hội Gôn thành phố Hồ Chí Minh.

+ Tên tiếng nước ngoài: Ho Chi Minh City Golf Association.

+. Tên viết tắt: HGA

- Tôn chỉ, mục đích

Hội Gôn thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức có liên quan đến lĩnh vực thể thao gôn, những người làm công tác chuyên môn về bộ môn thể thao gôn, các công dân yêu thích tập luyện môn thể thao gôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Địa vị pháp lý, trụ sở

+ Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Trụ sở của Hội đặt tại số 109 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4536/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Gôn thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Tùng