Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Ngày 06/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4949/QĐ-UBND về điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn-TNHH một thành viên tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 6109/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH một thành viên

Trần Phát