Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 7

Ngày 06/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4952/QĐ-UBND về điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 7 tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 4997/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trần Phát