Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư một phần liên phường 12, 13, 14, quận 6, tại khu đất có diện tích 7.616 m2, số 54 đường Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6

Ngày 04/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3754/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư một phần liên phường 12, 13, 14, quận 6, tại khu đất có diện tích 7.616 m2, số 54 đường Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6, với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

- Quy mô diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch: 7.616 m2.

- Vị trí khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch: nằm trong ranh giới đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư một phần liên phường 12, 13, 14, quận 6 được phê duyệt.

- Giới hạn khu vực quy hoạch như sau:

+ Phía Đông giáp: khu dân cư hiện hữu.

+ Phía Tây giáp: khu dân cư hiện hữu.

+ Phía Bắc giáp : khu dân cư hiện hữu.

+ Phía Tây Nam giáp: đường Kinh Dương Vương, lộ giới 40m.

2. Cơ quan tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Ủy ban nhân dân quận 6.

3. Hồ sơ bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phê duyệt:

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại khu vực đã được phê duyệt.

- Bản đồ vị trí, giới hạn ô đường, khu vực cần điều chỉnh cục bộ (trích từ bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đã được phê duyệt) và bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất theo phương án điều chỉnh (thể hiện khu vực điều chỉnh cục bộ và khu vực tiếp cận) tỷ lệ 1/2000.

Trần Phát