Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố

Ngày 27/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6208/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về thuận giao đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va để đầu tư xây dựng công trình khu căn hộ tại phường Thảo Điền, quận 2.

Trần Phát