Điều chỉnh bổ sung Điều 1 Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ngày 05/08/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3276/QĐ-UBND về điều chỉnh bổ sung Điều 1 Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều, khoản khác tại Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân thành phố, không thay đổi.

Trần Phát